سوله های فلزی

به سازه های فلزی شيب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص توليد می شود، سوله گويند.از اين قاب ها در پوشش دهانه های بزرگ و در ساختمان های صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه ها، انبارها، مرغ داری ها، آشيانه های هواپيما، سالن های ورزشی، تعميرگاه ها، پارکينگ ها، دامداری ها، فروشگاه ها و موارد متعدد ديگر استفاده مي شود. در سال های قبل سيستم های خرپاسازی در ايران بسيار متداول بوده اما هم اکنون سوله سازی به علت مزايای زيادی جايگزين آن گشته است.

از مهمترين مزايای سازه فلزی پيش ساخته ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:

 • صرفه جويی در مصالح
 • صرفه جويی و سرعت بالا در مدت ساخت و نصب
 • استفاده بيشتر از فضای زير پوشش
 • مقاومت زياد
 • دوام
 • خواص ارتجاعی
 • پيوستگی مصالح
 • تقويت پذيری و امکان مقاوم سازی
 • شرايط آسان ساخت و نصب
 • وزن کم
 • اشغال کمتر فضا
 • ضريب نيروی لرزه ای
 • قيمت مناسب
سوله های فلزی

انواع سوله

 • تک دهانه به صورت ^
 • دو يا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ^^ يا ^^^ يا ^^^^
 • دو دهانه به صورت^
 • سوله مدور
 • سوله چند ضلعی