كلاف سرد نورديده

ناحيه نورد سرد 1 بطور کلی از 7 واحد زير تشکيل شده است :

خطوط اسيدشوئی، واحد تاندم ميل، واحد نورد دو قفسه ای، واحد شستشوی الکتروليتی، واحد تمپرميل، واحد قلع اندود وكارگاه غلتک.

پس از طی مراحل نورد اوليه سرد (TANDEM) بازپخت (ANILING) نورد پوسته ای (SKIN PASS) نورد سخت کردن سطحی(TEMPER MILL) وارد خطوط نهايی نظير برشهای عرضی و طولی گرديده و پس از طی مراحل بازرسی و کنترل کيفی و بسته بندی روانه بازار مصرف می گردد.

موارد كاربرد:

  • مصارف عمومي و سازه ای
  • صنايع لوازم خانگی
  • لعاب كاری
  • بشكه سازی
  • رادياتور سازی و…
كلاف سرد نورديده
مشخصات ورق سرد کلاف سرد
ضخامت حداقل0.35 ميليمتر ـ حداكثر 3 ميليمتر حداقل 0/35ميليمتر – حداكثر3 ميليمتر
عرض حداقل 600 ميليمتر ـ حداكثر 1510 ميليمتر حداقل 600 ميليمتر – حداكثر1530ميليمتر
طول حداقل 750 ميليمتر ـ حداكثر 4000 ميليمتر
وزن حداقل 1تن – حداكثر 5 تن حداقل 5/4 تن – حداكثر 23/8 تن