کلاف گرم نوردیده

فولاد حاصله توسط ماشين هاي ريخته گري مداوم به صورت تختال در مي آيد،اين تختالها به واحد نورد گرم انتقال داده مي شوند.در اين واحد تختالها در كوره هاي پيش گرم كن تا دماي 1280 درجه سانتي گراد گرم مي شوندو بعد از عمليات پوسته زدايي واردنورد هاي اوليه و مياني و نهايي مي گردند و به صورت كلاف كه ضخامت آن به 2/1 تا 16 ميلي متر مي رسد به بازار عرضه مي گردد.52درصد از كلافها به واحد تكميل نورد گرم واسيد شويي انتقال مي يابد.در اين واحد اعمالي از قبيل كم كردن وزن كلاف ، بهبود خواص مكانيكي ، تسطيح ورق ، برش سبک و سنگين ورق در طولهاي 1 الي 12 متر صورت مي گيرد .

موارد كاربرد کلاف گرم نوردیده

  • صنايع خودروسازی : شاسي و ساير قسمتهاي ساختماني خودرو
  • صنايع فلزي سنگين- اسکلت فلزی
  • مصارف کششی
  • مصارف نورد مجدد
  • لوله و پروفيل ساختماني و ماشين سازی
  • لوله هاي انتقال نفت و گاز
  • مصارف کششي با استحکام بالا
  • توليد مخازن گاز مايع و مخازن تحت فشار
  • سازه هاي دريايی(اسکله ها و کشتی ها)
كلاف گرم نورديده
مشخصات ورق گرم کلاف گرم
ضخامت حداقل 5/1 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر حداقل 5/1 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر
عرض حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر
طول حداقل 1000 ميلي متر ـ حداكثر 12000 ميلي متر
وزن حداقل 2 تن ـ حداكثر 7/5 تن حداقل3/5 تن ـ حداكثر 5/29 تن
کیفیت سطح  فولاد سياه با سطح (Flatness)كمتر ازIU-20 فولاد سياه با صافي سطح كمتر ازIU-85