معرفی مدیران

محمد یعقوب یعقوبی

آقای محمد یعقوب یعقوبی

مدیرعامل
مدیران شرکت آهنکاران

آقای عباسقلی قلاسی مود

رئیس هیئت مدیره
مدیران شرکت آهنکاران

سیدعلی میرحسینی

عضو هیئت مدیره