ورق گالوانيزه روغنی

سطح ورق های نورد گرم شده از يک لايه اکسيد آهن پوشيده شده است، برای انجام هرگونه عمليات بعدی، اين ورق ها بايد عاری از هر گونه محصولات خوردگی و لايه های اکسيدی باشد، بنابراين اين سطوح با اسيدهای مناسب شستشو می گردند. بعد از اسيد شويی، سطح ورق بعد از شستشو و خشک شدن، روغن کاری شده و برای ارائه به مشتری يا هر گونه عمليات بعدی آماده می باشد.

ورق های روغنی پس از طی فرایند گالوانیزه با توجه به نیاز مشتری به صورت رول با وزن درخواستی آماده میگردد. ورق گالوانیزه در طولهای مختلف و حداکثر تا 3000 میلیمتر قابل عرضه میباشد. ضمن اینکه فن آوری Rotary Shear امکان افزایش دقت برش تا 0.1 میلیمتر را بمنظور بکار گیری اوراق در خطوط تولید اتوماتیک، فراهم ساخته است .اين ورقها در ضخامتهای مختلف از 0.4 تا 1.5 میلیمتر و عرض 1000 تا 1250 میلیمتر و حداکثر طول 2 متر بنا به درخواست مشتریان قابل عرضه می باشد.

ورق گالوانيزه روغنی
مشخصات ورق گالوانیزه
عرض(mm) 1250 -600
ضخامت(mm) 2-0/13
قطر داخلی (mm) 610
قطر خارجی (mm) 2100-900
وزن(ton) حداقل2/7 حداكثر 23/8